Afspraak maken
U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 076-5972463 of via de email op het mailadres: info@logopediepraktijkzundert.nl

Verwijzing
U kunt uitsluitend door uw huisarts of specialist (KNO-arts, neuroloog, kinderarts, tandarts, orthodontist of andere) worden verwezen voor logopedisch onderzoek of behandeling.

Eerste afspraak
Voor de eerste afspraak bij de logopedist dient u de verwijsbrief van de arts, uw verzekeringspasje en een identiteitsbewijs mee te brengen. De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een kort onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zullen meerdere behandelingen nodig zijn. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek zal, in overleg met u, beslist worden of behandeling volgt.

Behandeling
Meestal zal er één maal per week behandeld worden, afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht. Op medische indicatie kan een behandeling aan huis plaatsvinden. Iedere behandeling duurt maximaal 25 minuten. Tijdens de behandeling wordt er geoefend; bij kinderen gebeurt dit veelal in spelvorm. Het is de bedoeling dat deze oefeningen thuis worden herhaald, zodat er sneller resultaat bereikt kan worden. Het verloop van de logopedische behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd. Na afronding van de behandeling zal aan u gevraagd worden om mee te werken aan een patiënt tevredenheidsonderzoek.

Vergoeding
Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering, zowel voor kinderen als volwassenen. Logopediepraktijk Zundert heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Voor volwassenen geldt dat de vergoeding pas ingaat als een eventueel eigen risico is overschreden. Voor kinderen geldt geen eigen risico. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld en kunnen per verzekeraar variëren.

Samenwerking
Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines, zoals artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthodontisten en psychologen. Tevens is er veel contact met basisscholen, peuterspeelzalen en andere instanties zoals het Audiologisch Centrum.

Kwaliteitsbeleid
De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Irma Bakkers staat als logopedist ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en werkt ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. Zij is allround opgeleid en heeft ruime ervaring op de diverse logopedische aandachtsgebieden.
Irma Bakkers is aangesloten bij ParkinsonNet: een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson. Zij volgt regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen binnen de logopedie. Tevens is zij lid van Kwaliteitskring LogoBreda.

Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Zie hiervoor het privacyreglement, opgesteld volgens de richtlijn van de AVG wet. (mei 2018).
Klik hier voor het privacy reglement van de praktijk

WGBO
In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet heeft ook betrekking op de relatie tussen logopedist en cliënt. Dit brengt een aantal verplichtingen met zich mee.
Klik hier voor de WGBO verplichtingen

Klachten
Wij streven een professionele en cliëntvriendelijke werkwijze na. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de behandeling en kunnen wij onderling niet tot overeenstemming komen, dan kunt u een beroep doen op de landelijke klachtenregeling. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Zundert volgt de klachtenregeling van de NVLF.
Folders zijn beschikbaar in de wachtkamer of download hier de Folder Klachtenrecht.

Patiënt-tevredenheid
Na afloop van de behandeling zal u gevraagd worden of u mee wil werken aan een patiënt-tevredenheidsonderzoek. Door dit onderzoek kan Logopediepraktijk Zundert haar werkwijze en dienstverlening nog verder verbeteren. Deelname is volstrekt vrijwillig. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deze digitale enquête geschiedt op anonieme basis en wordt uitgevoerd door CTO-Logo. CTO-Logo is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is goed beschermd.